Volume 20 (2022)
Volume 19 (2021)
Volume 18 (2020)
Volume 17 (2019)
Volume 16 (2018)
Volume 15 (2017)
Volume 14 (2016)
Volume 13 (2015)
Volume 12 (2014)
Volume 11 (2013)
Volume 10 (2012)
Volume 9 (2011)
Volume 8 (2010)
Volume 7 (2009)
Volume 6 (2008)
Volume 5 (2007)
Volume 4 (2006)
Volume 3 (2005)
Volume 2 (2004)
Volume 1 (2003)
بررسی تجربه زیسته مادران جایگزین از اجاره دادن رحم

nastaran dadkhah; Asghar asgari; ali baseri; fariba mireskandari

Volume 18, Issue 4 , January 2021, , Pages 557-578

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.305938.1007858

Abstract
  رحم اجاره‎ای در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‎ترین راهکارهای موجود جهت مقابله با ناباروری در زوج‎های نابارور است. هدف این تحقیق؛ تشریح تجربه زیسته زنان اجاره‎دهندۀ ...  Read More