نقش پارک‌های علم‌و‌فناوری در اشتغال‌زایی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان)

حسن افراخته؛ سمیه عزیزی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 407-429

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.306721.1007870

چکیده
  در سال‌های اخیر، با استفاده از رویکرد دانش‌‌محوری از منظری دیگر بر توسعه تأکید شده است. این نوع نگاه، نیازمند ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری در مناطق مختلف است. هدف اصلی از تأسیس پارک‌های فناوری، ارتقای علمی و فناوری منطقه است که پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. استان ذکرشده با تأسیس ...  بیشتر