نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان با رویکردی فراترکیب

مهدی حسین پور؛ بیژن رضایی؛ عطیه خدایی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 351-377

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.318676.1007959

چکیده
  پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائة تصویری جامع از مؤلفه‏های نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان انجام گرفت. روش‏شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جست‌وجو در پایگاه‏های اطلاعاتی، در محدودة زمانی 1385 تا 1399 برای پژوهش‏های داخلی و 2000 تا 2020 برای پژوهش‏های خارجی، تعداد 143 مطالعة مرتبط ...  بیشتر