استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن

گلمراد مرادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28689

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر استفاده دختران جوان از لوازم آرایشی می‌باشد. این پژوهش با روش ییمایش انجام و داده‌های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد اسلام آبادغرب بود. تعداد جامعه آماری برابر 784 نفر است. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر