مطالعات زنان
تیپ‏شناسی تطبیقی بزه ‏دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ محدثه مالدار محمد حسن زاده مشهدی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.59202

چکیده
  بزه‏دیدگی زنان، به‏‌منزلۀ معضلی اجتماعی، امروزه بسیار شیوع دارد؛ حال‏آنکه در این بین زنانی هستند که علاوه بر آسیب‏پذیری بالقوه، به‌دلیل مهاجر‌بودن و در اقلیت بودن نیز بیشتر بزه‏دیده می‏شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع بزه‏دیدگی زنان مهاجر افغان و ایرانی در فضای شهری مشهد و بررسی عوامل اثرگذار بر بزه‏دیدگی آن‌هاست. ...  بیشتر