علوم سیاسی
تبیین نگرش سیاسی دانشجویان با استفاده از الگوی تجدیدنظرطلبانۀ شکاف ‏های جنسیتی

محمودرضا رهبرقاضی؛ لیلا رادی؛ ایوب لیموچی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 329-341

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60054

چکیده
  جامعه‏شناسی سیاسی سنتی به طرزی جزمی، زنان را به لحاظ نگرش سیاسی محافظه‏کارتر از مردان می‏‏پندارد، اما الگوی تجدیدنظرطلبانة شکاف‏های جنسیتی اینگلهارت نشان می‏دهد که از دهۀ 1990 به این‌سو زنان از برنامه‏ها و اهداف احزاب چپ جدید که عمدتاً مبتنی بر ارزش‏های فرهنگی فرامادی‏گرایی است، بیشتر حمایت می‏کنند. در این راستا، ...  بیشتر