مطالعه تطبیقی روابط خانوادگی در خانواده های چندزن و تک همسر

محمدتقی شیخی؛ نعیما محمدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  ساختار خانواده تک‌همسر تفاوت معنی‌داری با ساختار خانواده چندهمسر دارد. از این‌رو، روابط خانوادگی متفاوتی در هر یک از این دو ساخت مشاهده شده است. هر زمان که تغییراتی اساسی در شکل، شیوه سکونت و تعداد اعضاء خانواده بر حسب نقش و پایگاه آن‌ها ایجاد شود، محتوای کشمکش از یک‌سو و شدت کشمکش از سوی دیگر در روابط خانوادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ...  بیشتر