تجربة‏ زیستة زنان نجات‏ یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی‌ـ کوهدشت

رحمان باقری؛ داریوش رضاپور؛ اسفندیار غفاری‌نسب

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 325-348

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.271017.1007541

چکیده
  خودکشی یکی از آسیب‏های اجتماعی موجود در جوامع مختلف است که به شیوه‏های گوناگونی انجام می‏شود؛ خودسوزی یکی از این شیوه‏های دردناک است. مقالة حاضر با هدف مطالعة تجربة‏ زیستة زنان نجات‏یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت، که طی سال‏های 1383 تا 1396 به خودسوزی اقدام کرده‌اند، صورت گرفته است. محققان در این پژوهش کیفی ...  بیشتر