رابطه‌ی جنسیت با میزان و ابعاد دین‌داری

مسعود حاجی زاده میمندی؛ فاطمه ابراهیمی صدرآبادی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  جنسیت و دین‌داری دو مفهوم جامعه‌شناختی در روزگار ما هستند که مورد توجه بسیاری از جامعه‌شناسان قرار گرفته‌اند و گسترش نهضت‌های طرفدار حقوق زنان و اهمیت جنبش‌های دینی در جهان سببِ افزایش توجه به این دو پدیده و رابطه‌ی بین آن‌ها شده است. این پژوهش با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی بین جنسیت و میزان و ابعاد دین‌داری انجام می‌پذیرد. جامعه‌ی ...  بیشتر