نویسنده

کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت زنان در سازمان های سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل عمومی در بیشتر سازمان های دولتی کشور ما به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. به نظر می رسد در این میان عامل جنسیت بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه است. برای دستیابی به علل و عوامل این گرایش، نظرهای گوناگونی ارائه شده است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است : با وجود اینکه در سال های اخیر پیشرفت های محسوسی در زمینه تحصیلات و مشارکت های اجتماعی زنان در کشور ماحاصل شده است، چرا زنان نتوانسته اند سهم شایسته ای از پست های مدیریتی قوه مجریه را به خود اختصاص دهند؟
برای یافتن پاسخ ، عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی، نگرش مدیران مرد نسبت به زنان و مهارت مدیریتی زنان بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی باعث عدم حضور زنان در پست های مدیریتی دولت شده است. همچنین مدیران مرد نسبت به توانایی های مدیریتی زنان، نگرش مثبتی ندارند. علاوه بر این در حالی که بین مهارت های ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد میان مهارت های انسانی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstruction of Women’s Management

چکیده [English]

Women’s management has brought up admirable achievements in the organizations of different countries. But in most of the government organizations of Iran the tendency is toward appointing male managers. It seems the reasons of such selection are more gender factor rather than capacities and abilities of appointees. According to management theories, there are many factors behind the issue. This article aims to answer the question of:" With the improvements in women's education and social participations in recent years, why women do not have access to managerial positions in the government?”
Factors of organization’s culture, male managers' attitude toward women and their managerial skills have been studied. The findings provide evidences on negative attitudes of male decision-makers about women's abilities for management. Also, organizational culture does not favor the presence of women at the management level. In addition, there is no significant difference between male and female managers in their cognitive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • government
  • management
  • Women