نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده

در عصر حاضر، کارآفرینی و گرایش کارآفرینانه به‌منزلۀ مزیتی رقابتی در سازمان‏ها تلقی می‏شود. فرایند هوش هیجانی، نقش محوری در تدوین و فعال‌شدن گرایش کارآفرینانه در شرکت‏ها و سازمان‏ها ایفا می‏کند. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان دختر و آزمون اثر میانجی متغیر سبک‏شناختی است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام‏شده و جامعۀ آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان دختر پردیس فارابی دانشگاه تهران بودند که تعداد 290 نفر از آنان به‏عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. یافته‏های تحقیق نشان داد هوش هیجانی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنا‏داری دارد. همچنین متغیر سبک‏شناختی در رابطۀ بین تأثیر هوش هیجانی و گرایش کارآفرینانۀ دانشجویان دختر نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of emotional intelligence on entrepreneurial orientation of female university students: The moderating role of cognitive style

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Ahmad Reza Ghasemi 1
  • Esmaiel Shabani Nejad 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Iran

2 MSc. Student of bussiness management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

At present, entrepreneurship and entrepreneurial orientation are considered as a competitive advantage in organizations. Emotional intelligence process plays a critical role in the formulation and activation of entrepreneurial orientation of firms and organization. Therefore, this paper aims at studying the impact of emotional intelligence on the entrepreneurial orientation of female university students with the moderating effect of cognitive style. To gather data, questionnaires were distributed among a sample of 290 female students in Farabi College of Tehran University. The results showed that emotional intelligence has a positive and significant effect on entrepreneurial orientation. Also the moderating effect of cognitive style on the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial orientation of female students was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive style
  • Emotional intelligence
  • Entrepreneurial Orientation
  • students
[1] احمدپور داریانی، محمود (1391). کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها، تهران: فراندیش.
[2] سپهر‌دوست، حمید؛ مامنی، اکرم (1389). «بررسی قابلیت‏های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه (مطالعۀ موردی دانشگاه بوعلی‌سینا)»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 27 و 28 بهمن، ص‌1ـ12.
[3] شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین (1391). «بررسی رابطۀ بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، س18، ش64، ص131ـ152.
[4] شفقی‌زاده، امیرحسین (1384). «هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار»، روزنامۀ همشهری، 24 شهریور، س13، ش3801، ص12.
[5] رهنورد، فرج‌اله، جویبار، منوچهر (1387). «مقایسۀ هوش هیجانی در میان سطوح سه‌گانۀ مدیریت: مطالعۀ موردی»، پیام مدیریت، ش26،‌ ص101ـ118.
[6] صباغیان، زهرا؛ احمد‌پور، محمود؛ عزیزی، محمد (1384). «بررسی ویژگی‌های کار‌آفرینی دانشجویان»، پیام مدیریت، ش13 و 14، ص163ـ190.
[7] صفری، علی؛ گلشاهی، بهنام (1392). «تأثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی، مطالعۀ موردی»، توسعۀ کارآفرینی، دورۀ6، ش3، پاییز.
[8] کمالیان، امین‌رضا؛ فاضل، امیر (1390). «بررسی رابطة هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان: مطالعۀ موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان»، توسعۀ کارآفرینی، س3، ش11، بهار.
[9]کردنائیج، اسدالله؛ زالی، محمدرضا؛ رضوی، سید مصطفی؛ اکبری، حسن (1388). کارآفرینی سازمانی: مفاهیم و الگوها.
[10] گلمن، دانیل (1383). هوش هیجانی، ترجمۀ نسرین پارسا، تهران،  چ3.
[11] مختاری‌پور، مرضیه (1385). «بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و تئوری‌های رهبری»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، س6، ش21، ص39ـ56.
[12] نوروزى، حسین؛ مشبکى، اصغر؛ خداداد حسینى، سید حمید؛ کردنائیج، اسدالله (1391). «بررسى ارتباط قابلیت‏های هوش هیجانى با کارآفرینى سازمانى، مورد مطالعه: صنعت خودروسازى»، فصلنامۀ علمى‌ـ پژوهشى مدیریت نوآورى، س اول، ش 2، زمستان.
[13] هادیزاده مقدم، اکرم؛ رامین‌مهر، حمید؛ حسینی، سید سجاد (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه، مطالعۀ موردی، توسعۀ کارآفرینی، س اول، ش4، تابستان.
[14] Amabile T M, Barsade S G, Mueller J S Staw B M (2005), “Affect and Creativity at Work”, Administrative Science Quarterly 50, pp 367– 403.
[15] Antoncic, B., & Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of business venturing, 16(5), pp 495-527.
[16] Allinson, C. W. & Hayes, J. (1996). “The Cognitive Style Index: A measure of intuition-analysis for organizational research”. Journal of Management Studies, 33, pp 119-135.
[17] Bar-On, R.(2005). The Bar-On model of emotional-social intelligence. Psicothema, Vol. 18 No. 1, pp 13-25.
[18] Barringer, B. R., & Bluedorn, A. C. (1999), "The relationship between corporate a. entrepreneurship and strategic management", Strategic Management Journal, 20, 5.
[19] Bernadette C, Travaglione A (2003), “THE UNTOLD STORY: IS THE ENTREPRENEUR OF THE 21ST CENTURY DEFINED BY EMOTIONAL INTELLIGENCE?”, International Journal of Organizational Analysis, Vol 11, Iss: 3, pp 221 – 228.
[20] Bird, B. (1988). “Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intentions”. Academy of Management Review, 13, pp 442-454.
[21] Boyd, N. G., & Vozikis, G. S. (1994). “The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions”. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, pp 64-77.
[22] Brundin E, Patzelt H, Shepherd D A (2008), “Managers’ Emotional Displays and Employees’ Willingness to Act Entrepreeurially”, Journal of Business Venturing, 23, pp 221–243.
[23] Chang, s; Lin, R; Chang, F; Chen; R. (2007)."Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation", Industrial Management & Data Systems Vol. 107 No. 7.
[24] Erin, M. (2012). “An emotional business: The role of emotional intelligence in entrepreneurial success”, Ph.D. Dissertation, Department of Management, University of North Texas.
[25] Golman, D. (2004). What makes a leader?. Harvard Business Review.www.shu.ac.uk/research.integralexcellence.
[26] Heinonen, J. and Korvela, K. (2005). How about measuring entrepreneurship? Research Report, Small Business Institute, Turku, Finland, 126 p.
[27] Hermann, F., Manfred, L. and Christian, K. (2007). “The significance of Personality in Business start- up intention, start- up realization and business success”, Entrepreneurship and Regional Development, 3, pp 227- 251.
[28] Hitt, M.A., Irel&, R.D., Camp, S.M. & Sexton, D.L. (2001), “Guest editors’ introduction to the special issue strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth creation”, Strategic Management Journal, Vol. 22, pp 479-91.
[29] Hsu, Y-H, & Fang. W. (2009). "Intellectual capital and new product development performance: the mediating role of organizational learning capability", Technological Forecasting &Social Change, Vol. 76, pp 664-677.
[30] Jordan, P. J. & Ashkanasy, N.M. & Hartel, C. E. J.(2002). Emotional Intelligence as a Moderator of Emotional and Behavioral Reactions to Job Insecurity. Academy of Management Review,Vol. 27, pp 361-72.
[31] Khatoon, N. (2013). “The impact of emotional intelligence on the growth of entrepreneurship”, International Journal of Business Management & Research, 3, pp 1- 8.
[32] Mair J (2005), “Entrepreneurial Behaviour in a Large Traditional Firm: Exploring key Drivers”, In Corporate Entrepreneurship and Ven- Turing, Springer, pp 49–72.
[33] Merlo, O., Auh S. (2009), “The effects of entrepreneurial orientation, market orientation, and marketing subunit influence on firm performance”. Marketing Letter, 20, pp 295–311.
[34] Miller, D. (1983). "The correlates of entrepreneurship in three types of firms". Management Science, Vol.29, pp 770-791.
[35] Morris, M. H; Coombes, S; Minet, S; Allen, J. (2007)." Antecedents & Outcomes of Entrepreneurial & Market Orientations in a Non-profit Context: Theoretical & Empirical Insights", Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.13, No. 4, pp 12-38.
[36] Naldi, L; Nordqvist, M; Sjoberg, K; Wiklund, J. (2007), "Entrepreneurial orientation, risk taking & performance in family firm", Family Business Review, Vol. 22, No. 1, pp 33-47.
[37] Nikolaou I, Tsaousis I (2002), ” Emotional Intelligence in the Workplace. Exploring its Effects on Occupational Stress and Organizational Commitment”, The International Journal of Organizational Analysis 10(4), pp 327–342.
[38] Lumpkin, G. T., &Dess, G. G. (1996).Clarifying the entrepreneurial orientation construct &linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), pp 135-172.
[39] Lumpkin, G.T.; Dess, G.G. (2001). "Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to business performance: The moderating role of environment & industry lifecycle". Journal of Business Venturing, Vol.16, pp: 429-451.
[40] Smith ES. The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personality and Individual Differences 2010; 77: pp 434-445.
[41] Suchy, S. (1999), "Emotional intelligence, passion and museum Leadership", Museum Management and Curatorship, Vol. 18, No. 1.
[42] Tajeddini K., & Mueller S.L. (2012), “Corporate entrepreneurship in Switzerland: evidence from a case study of Swiss watch manufacturers”. International Entrepreneurship and Management Journal, 8, 3, pp 355-372.
[43] Tsaousis I, Nikolaou I (2005), “Exploring the Relationship of Emotional Intelligence With Physical and Psychological Health Functioning”, Stress and Health 21 (2), pp 77–86.
[44] Venkatraman, N. (1989), “Strategic Orientation of business enterprises: The construct, dimensionality and measurement”. Management Science, 35, pp 942- 962.
[45] Villiers-Scheepers, M. J. D. (2012), Antecedents of strategic corporate entrepreneurship. European Business Review, Vol. 24, No. 5, pp 400- 42.
[46] Witkin HA, Donald R, Philip K, Oltman DK. Psychological differentiation : Current status. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 37(7): pp 1127-1145.
[47] Wu, W-Y., Change, M-L., & Chen, C-W. (2008). "Promoting innovation through the accumulation of intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation", Journal of R&D Management, Vol. 38, No.3, pp 265-277.