نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 فارغ ‏التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

جامعه‏شناسی سیاسی سنتی به طرزی جزمی، زنان را به لحاظ نگرش سیاسی محافظه‏کارتر از مردان می‏‏پندارد، اما الگوی تجدیدنظرطلبانة شکاف‏های جنسیتی اینگلهارت نشان می‏دهد که از دهۀ 1990 به این‌سو زنان از برنامه‏ها و اهداف احزاب چپ جدید که عمدتاً مبتنی بر ارزش‏های فرهنگی فرامادی‏گرایی است، بیشتر حمایت می‏کنند. در این راستا، مطالعۀ حاضر، پژوهشی است در زمینۀ مقایسۀ نگرش‏های سیاسی زنان و مردان که روی 596 نفر از دانشجویان دانشگاه‏های سراسری شهر اصفهان در سال 1395 انجام گرفته است. در این راستا، نتایج پژوهش نشان می‏دهد اول اینکه بین زنان و مردان در میزان گرایش به دموکراسی تفاوتی وجود ندارد و هر دو گروه به یک میزان از نگرش‏های دموکراتیک حمایت می‏کنند و بدین ترتیب صحت مفروضات الگوهای کلاسیک در مورد گرایش زنان به سوی محافظه‏کاری در حوزه‏های سیاسی رد می‏شود. ثانیاً، یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که میزان گرایش به ارزش‏های فرامادی‏گرایانه، که بر‌اساس نظریه‌های اینگلهارت بنیان احزاب چپ جدید را تشکیل می‏دهند، بین زنان به شکل معناداری بیشتر از مردان است و این امر نشان می‏دهد که نه‌تنها زنان از نگرش‏های راست‏گرایانه در حوزه‏های سیاسی فاصله گرفته‏اند، بلکه بر‌اساس الگوهای تجدیدنظرطلبانه حتی تمایل بیشتری به برنامه‏های چپ جدید پیدا کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political attitudes: A comparative analysis of the role of gender gaps

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Rahbarghazi 1
  • Leyla Radi 2
  • Ayoub Limoochi 2

1 Assistant Profeesor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MA in Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Classic political sociology dogmatically considers women, from a political perspective, more conservative than men and accordingly, women’s models of political behaviors are expressed based on their inherent tendencies towards right-wing conservative parties. But new research indicates that in developed countries during 1980’s, women gradually distanced from traditional conservatism and joined democratic groups. In addition, Inglehart’s studies indicate that since 1990’s, not only have conservatism and right-wing tendencies faded in women, but also they support plans and objectives of new left-wing parties which are mostly based on cultural values of post-materialism more than ever. As a results, it seems that the effect of gender gaps has been reconfigured mostly in three models of traditional gap, convergence, and revisionism. Accordingly, the present study aims to investigate the comparison between men’s and women’s political attitudes among 596 students of University of Isfahan in 2016. Accordingly, analyzing the results of the research indicated that firstly, there is no significant difference among men and women in terms of the degree of their tendencies towards democracy and each group supports democratic attitudes to the same extent. Therefore, the claim of hypotheses of classic models about women’s tendencies towards conservatism is rejected in political domains. Secondly, findings also indicated that the degree of tendency towards post-materialist values which construct foundations of New Leftist parties according to Inglehart, is significantly higher among women than men. This issue indicates tha not only have women distanced from rightist attitudes in political domains, but also they have more tendency towards leftist plans based on revisionist models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convergence
  • revisionism
  • traditional gap model
  • Women
[1] تورن، آلن (1382). «ایران در جریان فرایند مدرنیزاسیون قرار دارد»، روزنامۀهمشهری، ویژه‏نامۀ نوروز.
[2] حاتمی، عباس و الهه امامی (1392). «تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان»، زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، ش 1
[3] رهبرقاضی، محمودرضا؛ حسین مسعودنیا؛ صادقی، زهرا (1394). «رابطۀ نگرش‏های محافظه‏کارانه و شکاف‏های جنسیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‏های اصفهان)»، زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، ش 4.
[4] قاسمی، وحید؛ ذاکری، زهرا (1389). «تحلیل تطبیقی نگرش سیاسی زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه‌کاری تا آزادی‌خواهی)»، زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، ش 2.
[5] مختاری، محمد‌علی (1388). «رسانه و جهت‌گیری افکار عمومی در تصمیم‌گیری عمومی»، علوم اجتماعی، ش 24.
[6] Butler, D. and D.E. Stokes. (1974). Political Change in Britain: The Evolution of Electoral Choice. London: Macmillan.
[7] Dalton, R. (1982). The pathways of parental Socialization. American Politics Quarterly, 10: PP 139-157.
[8] Day, Ch, L. and S, E. Howell. (2000). Complexities of the Gender Gap. The Journal of Politics. 62: PP 858-874.
[9] Erie, S. P. and M. Rein. (1988). Women and the Welfare State. In The Politics of the Gender Gap. (C. Mueller Ed.) Newbury Park, CA: Sage.
[10] Gans, H. (1968). More Equality. New York: Random House
[11] Hayes, B.C. (1997). Gender, Feminism and Electoral Behavior in Britain. Electoral Studies. 16, 2: PP 203-216.
[12] Inglehart, R. and P, Norris. (2000). The Developmental Theory of the Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global Perspective. International Political Science Review. 21: PP 441-463
[13] Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. NJ: Princeton University Press.
[14] Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday.
[15] Lipset, S.M. and S. Rokkan. (1967). Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press.
[16] Manza, J. and C, Brooks. (1999). Social Cleavages and Political Change: Voter Alignments and U.S. Party Coalitions. New York: Oxford University Press.
[17] Mayer, L. and R.E. Smith. (1995). Feminism and Religiosity: Female Electoral Behavior in Western Europe. In Women and Politics in Western Europe (S. Bashevkin, ed.) London: Frank Cass.
[18] Nevitte, N. (1996). The Decline of Deference: Canadian Value Change in Cross-National Perspective. Peterborough: Broadview Press.
[19] Norris, P. (1999). A Gender-Generation Gap?. In Critical Elections: British Parties and Voters in Long-Term Perspective (G. Evans and P. Norris, eds.) London: SAGE
[20] Webb, P. (2000). The Modern British Party System, Sage Publications
[21] Randall, J.G. (1987). Gender differences in pupil-teacher interaction in workshops and laboratories In: Weiner, G. and Arnot, M. (Eds) Gender Under Scrutiny: New Enquiries in Education. London: Hutchinson.
[22] Schlesinger, M. and C, Heldman. (2001). Gender Gap or Gender Gaps? New Perspectives on Support for Government Action and Policies. The Journal of Politics. 63, 1: PP 59-92.
[23] Shafer, B. and W, Claggett. (1995).The Two Majorities: The Issue Context of American Politics. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
[24] Vowles, J. (1993). Gender and Electoral Behavior in New Zealand. in Women and Politics in New Zealand Wellington: Victoria University Press.