نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22059/jwdp.2023.351079.1008275

چکیده

باز کردن پتانسیل دیجیتالی مناطق روستایی برای آینده مشاغل روستایی، جوامع روستایی و اقتصاد کشور به عنوان یک موضوع مهم مطرح است و کسب و کارهای خانگی زنان روستایی به عنوان یکی از بزرگترین انواع کسب و کارها در اقتصاد جهانی متاثر از فناوری دیجیتال است. با توجه به اهمیت این موضوع شناسایی فرصتها و چالشهای اقتصاد دیجیتال در مشاغل خانگی زنان روستایی حایز اهمیت است این پژوهش با این هدف به شیوه‌ی توصیفی، از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل خبرگان و صاحبنظران و صاحبان مشاغل زنان روستایی هستند که از بین آنها ۱۲نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این مطالعه مشارکت کردند تعداد نمونه ها از قاعده اشباع پیروی میکند. برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی یا دو کدگذار برابر 79% شد که قابلیت اعتماد کدگذاری را تایید میکند. یافته‌های پژوهش نشان میدهد مفاهیم در قالب ۲ مضمون اصلی فرصتها و چالشها است که فرصتها با ۵ مضمون شامل قابلیت خوشه سازی، همگرایی فناوری با اهداف اقتصادی، شبکه ای از روابط فراملی، ارزش آفرینی شغلی، تاب آوری مشاغل و چالش ها در قالب ۵مضمون شامل شکافهای فرایندی دیجیتال، ایجاد اقتصاد سیاه برای مشاغل روستایی، اثرات نامطلوب اجتماعی، جنبه های فرهنگی، مخاطرات فناورانه و فرصتها دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges and opportunities of the digital economy in the development of rural women's home businesses

نویسندگان [English]

  • naser seifollahi 1
  • golsum akbari arbatan 2

1 Associate Professor of Department of Management and Economics of Mohaghegh Ardabili University

2 A student of Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

The modern world has already taken the first step towards a fundamental technological reality, the digital economy. The modern global labor market is a complex multi-component and dynamic system that is constantly influenced by information technology and requires changes in the content of the work process, its organization, the structure of employment and social and labor relations. This article examines the role of the digital economy on women's home businesses. In this article, "working women" are considered as an integral part of the labor market and a determining factor in the innovative development of the digital economy. Previous studies show that women's participation in domestic work is largely influenced by technological developments. This research challenges this issue by relying on the perspective of digital transformation, paying serious attention to the contribution of women in the continuation of rural jobs. Women have been the drivers of economic growth in the world, but most of the existing entrepreneurship researches have studied male entrepreneurs, so that there has been less focus on women. Most women entrepreneurs start their own businesses for economic progress or to gain more independence, which has affected the growth of female entrepreneurs in home businesses as one of the largest types of businesses in the global economy.

Considering the importance of this issue, it is important to identify the opportunities and challenges of the digital economy in rural women's home businesses. We highlight key challenges and opportunities as well as policy recommendations to support women's home-based businesses in rural areas. With this aim, this research has compiled and validated a conceptual framework using the qualitative method of thematic and thematic analysis (theme analysis) in a descriptive way and through in-depth semi-structured interviews. The statistical population includes experts, experts, and business owners of rural women, among whom 12 people were selected and participated in this research through purposive sampling. The number of samples follows the law of saturation. Considering that the reliability level is more than 60%, the reliability of coding was confirmed and it can be claimed that the reliability level of the current interview analysis is appropriate. In order to ensure the validity of the research, it was tried to be a statistical sample of people who have the necessary knowledge and expertise in the context of the research, as well as to minimize the intervention of researchers in the research, and also to obtain the coding results from a number of experts, their reference and final approval regarding the extractive framework

Based on the results of the analysis technique, the challenges and opportunities of the digital economy in rural businesses, which include two comprehensive and central themes, 10 organizing themes and 52 basic themes. The opportunities facing the digital economy in rural businesses with 5 organizing themes and 21 basic concepts that include things such as job value creation, convergence of technology with economic goals, global customer orientation, networking capability, business resilience, which transform capability into potential value. They provide in the implementation of digital economy.

The theme of challenges and factors affecting the digital economy in rural businesses refers to the challenges and problems and factors affecting the implementation of digital technologies. The conceptual categories related to the challenges theme include 5 organizing themes and 31 primary concepts, which are: digital process gaps, creating a black economy for rural businesses, adverse social effects, cultural aspects, technological risks that make the implementation of the digital economy more difficult And finally, in order to develop a digital economy, a model of rural women's home businesses was proposed. that the conceptual framework of the research has been developed based on a survey of experts in this field, and the conclusions, suggestions and limitations of the research have been stated.

The theme of challenges and factors affecting the digital economy in rural businesses refers to the challenges and problems and factors affecting the implementation of digital technologies. The conceptual categories related to the challenges theme include 5 organizing themes and 31 primary concepts, which are: digital process gaps, creating a black economy for rural businesses, adverse social effects, cultural aspects, technological risks that make the implementation of the digital economy more difficult And finally, in order to develop a digital economy, a model of rural women's home businesses was proposed. that the conceptual framework of the research has been developed based on a survey of experts in this field, and the conclusions, suggestions and limitations of the research have been stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital economy
  • information technology
  • home businesses
  • rural women
  • opportunities and challenges