ا

ب

پ

 • پرند، کورش دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1386]

ت

 • تبریزی، منصوره ویژگی‌های روانی و جسمانی زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 2، 1386]

ج

ح

 • حاله، حسن ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • حسینی، مریم مقایسه تطبیقی حکایت‌های هندی- ایرانی در ادب کلاسیک فارسی [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • حمیدی، نفیسه تجربه زنانه از جنگ [دوره 5، شماره 2، 1386]

خ

 • خلیلی، محسن آسیب‌شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • خلیلی، مهدی روحی بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 3، 1386]

د

 • دباغی، آزاده ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • دستوری، مژگان بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان [دوره 5، شماره 3، 1386]

ذ

 • ذکایی، محمد سعید دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران) [دوره 5، شماره 1، 1386]

ر

 • ریاحی، محمّداسماعیل تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق [دوره 5، شماره 3، 1386]

 • ریاحی، محمد اسماعیل عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی (مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • راودراد، اعظم تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده [دوره 5، شماره 1، 1386]

ز

س

ش

 • شکوری، علی مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها [دوره 5، شماره 1، 1386]

ص

 • صادقی، رسول واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • صالحی، کیوان دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • صالحی، ناهید عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران [دوره 5، شماره 3، 1386]

ع

 • عریضی، حمیدرضا رابطه بین رفتارهای تحکم‌آمیز معلمان زن و مرد مدارس [دوره 5، شماره 3، 1386]

 • علیوردی، اکبر تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق [دوره 5، شماره 3، 1386]

ف

ق

 • قاراخانی، معصومه دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران) [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • قاسمی، میثم بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 3، 1386]

 • قدسی، علی محمد واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • قلی¬پور، آرین بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 3، 1386]

ک

 • کاظمی، عباس بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • کلهر، سمیرا ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386]

گ

 • گتابی، کرم حبیب¬پور بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور [دوره 5، شماره 3، 1386]

ل

م

 • ماکویی، احمد ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • معینی¬فر، حشمت السادات ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار [دوره 5، شماره 2، 1386]

 • مهدی¬زاده، شراره عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران [دوره 5، شماره 3، 1386]

ن

 • نایبی، هوشنگ تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده [دوره 5، شماره 1، 1386]

 • نیازی، شهریار زن در شعر جمیل صدقی زهاوی [دوره 5، شماره 1، 1386]