ارزش افزوده کار خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر بر آن

شهلا باقری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 89-109

چکیده
  کار خانه‌داری زنان در محیط خانه، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و مشتمل بر انجام فعالیت‌های متنوع زنان در خانه است که عمدتاً، پنهان و نامحسوس بوده و به‌علاوه نقش آن در اقتصاد و اجتماع تبیین نشده است. به عبارت دیگر، بخش اعظم فعالیت‌هایی که زنان در زمینه نگهداری و تداوم منابع انسانی و مراقبت از کیان خانواده انجام می‌دهند ...  بیشتر