توانمندی سیاسی و رفتارهای محیط‌زیستی زنان (مطالعة موردی شهر کرمانشاه)

نجات محمدی فر؛ علی مرادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 429-454

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.321697.1007992

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط‌زیستی آن‌هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده‌ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و جامعة آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن

گلمراد مرادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.28689

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر استفاده دختران جوان از لوازم آرایشی می‌باشد. این پژوهش با روش ییمایش انجام و داده‌های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد اسلام آبادغرب بود. تعداد جامعه آماری برابر 784 نفر است. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر