جامعه شناسی تغذیه
سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه تبریز)

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ مرضیه مختاری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 237-252

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.36092

چکیده
  در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی‌های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات بیشترین میزان مرگ‌ومیر را در بین بیماری‌های روانی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، مطالعۀ حاضر تلاش دارد میزان اختلالات خوردن را در دختران دانشجو با هدف مشخص‌کردن ارتباط بین این اختلالات و هوش هیجانی، که به‌منزلۀ یک متغیر روانشناسی‌ـ ...  بیشتر