مهارت‌های تأثیرگذار بر تمایل به اشتغال و اشتغال‏پذیری بانوان دانش‏آموختة دانشگاهی در استان همدان

رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ معصومه باقری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 389-411

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.277814.1007612

چکیده
  با توجه به اینکه سرمایه‏گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل‌کرده، از جمله زنان، در قالب آموزش‏های دانشگاهی انجام می‏گیرد، اهمیت موضوع اشتغال آن‏ها بیش از پیش آشکار می‏شود، زیرا با افزایش اشتغال دانش‏آموختگان دانشگاهی می‏توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایه‏های انسانی کشور بهره‏برداری کرد. هدف ...  بیشتر