واکاوی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی

غلامرضا تاج بخش

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 595-614

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.328053.1008055

چکیده
  روابط فرازناشویی به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب زا در ساختار و ثبات خانواده است که پیامدهای زیان‌بار فردی، خانوادگی و اجتماعی در پی دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل گیری روابط فرازناشویی می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، کیو (Q) ، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. نمونه ...  بیشتر