مطالعات فرهنگی
واکاوی نقش خیریه‌ها در تولید و تداوم فقر زنانه

مهری بهار؛ مریم فروغی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 27-49

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.240650.1007268

چکیده
  این مقاله در پی بررسی مفهوم زنانه‏شدن فقر از خلال تجربه‏های مراجعان به خیریه‏های شهر اصفهان و فهم تأثیر این‏گونه انجمن‏ها یا سازمان‏ها در بازتولید این مفهوم در جامعه است. با استفاده از نظریة زمینه‏ای مورد نظر چارمز در روش‏شناسی کیفی، سعی برآن بوده تحلیلی پیرامون این سؤال به‏دست آید که چگونه خیریه‏ها در بازتولید فقر ...  بیشتر