توانمندی سیاسی و رفتارهای محیط‌زیستی زنان (مطالعة موردی شهر کرمانشاه)

نجات محمدی فر؛ علی مرادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 429-454

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.321697.1007992

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط‌زیستی آن‌هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده‌ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و جامعة آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر