شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های فردی رفتار کارآفرینانة پرستاران زن در گردشگری پزشکی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری

سید سعید هاشمی؛ سعیده درخش

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 455-476

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.322366.1008000

چکیده
  گردشگری یکی از صنایع پویای در حال رشد دنیاست. گردشگری با اهداف مختلفی نظیر بازدید از جاذبه‏های طبیعی، جاذبه‏های تاریخی و همچنین کسب سلامت جسم و روح انجام می‏پذیرد و در این میان، گردشگری سلامت با هدف بهبود سلامت جسمانی و بازیابی سلامت روح انجام می‏شود. از آنجا که بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال در حوزة گردشگری سلامت را پرستاران ...  بیشتر