تأثیر مصرف فرهنگی بر نگرش دختران به روابط دوستی دختر و پسر

مرجان رشوند سرخکوله؛ فاطمه وجدانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 633-662

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.340766.1008186

چکیده
  مدیریت دقیق رسانه‌های ارتباطی نوین به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان نیازمند بررسی علمی و دقیق است.هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ میان مصرف فرهنگی (مطالعۀ کتاب، استفاده از ماهواره و استفاده از شبکه‌های مجازی) و نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر است. همچنین شناسایی متغیرهایی که می‌توانند بر شدت و ضعف تأثیرپذیری ...  بیشتر