اکولوژی و محیط زیست
ارزیابی تاثیر شکاف جنسیتی بر عملکرد محیط‌زیستی در کشورهای منتخب جهان

حبیب الله صادقی؛ علی عزیزی؛ رسول صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339832.1008173

چکیده
  جنسیت به‌عنوان یکی از عوامل مهم حفاظت از محیط‌زیست به رسمیت شناخته‌ شده است. بااین‌وجود، هنوز ادغام جنسیتی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها به‌عنوان یک گزینه فرعی و هدر دادن بودجه در نظر گرفته می‌شود. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از داده‌های مجمع جهانی اقتصاد و دانشگاه ییل و با استفاده از روش‌ خوشه‌بندی میانگین کا و رگرسیون حداقل ...  بیشتر