جامعه شناسی
بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد

امید قادرزاده؛ فاطمه غلامی؛ الهه غلامی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 403-426

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.223685.1007116

چکیده
  دختران مجرد در زمرۀ گروه‏هایی محسوب می‏شوند که به دلیل جایگاه شکننده و آسیب‏پذیر در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در معرض طرد قرار دارند. هدف این پژوهش، بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد، کشف زمینه‏ها، پیامدها و نحوۀ مواجهۀ دختران با تجرد از طریق ادراک و معنای ذهنی دخترانی است که درگیر این فرایند شده‌اند. پژوهش حاضر ...  بیشتر