طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ سهیلا زندی سرابسوره

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294971.1007772

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال روایت‏های زنان روستایی از نابرابری جنسیتی در میدان آموزش است، این مقاله ضمن تفسیر موقعیت‏های فرودستی آنان، به کاوش در روایت زنان از وضعیت مناسبات آموزش‌ـ جنسیت و عوامل برسازندة طرد از میدان آموزش و نابرابری جنسیتی در میدان آموزش می‌پردازد. برای این منظور از دستگاه نظری پی‏یر بوردیو به‌عنوان راهنمای کار ...  بیشتر