روانشناسی
تجربۀ زنان تهرانی از بی‏ اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعۀ کیفی

معصومه اسمعیلی؛ اعظم دشتی؛ کوثر دهدست

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 221-241

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.234570.1007208

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربة زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریة مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط ...  بیشتر