تأثیر حضور زنان در هیئت ‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نازنین بشیری منش؛ سید حسام وقفی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 477-500

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.324558.1008021

چکیده
  زنان نقش شایان‏ ذکری در کسب موفقیت در زمینه‏های اقتصادی دارند که به ایجاد ارزش‏آفرینی و افزایش سطح رفاه افراد در جامعه منجر می‏شود. آنان در مقولة روابط اجتماعی دقت نظر بیشتری دارند و بر انجام‌دادن صحیح وظایف محوله و پیروی از قوانین حاکم اهتمام بیشتری می‏ورزند؛ بنابراین، حضور زنان در هیئت‏مدیرة شرکت‏ها می‏تواند مفید ...  بیشتر