مطالعۀ کیفی نقشِ گذار هویتی زنان میان‌سال در ارتباط با خود، دیگران و محیط

شکرانه رهبری؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالباسط محمودپور

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 335-356

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.303056.1007833

چکیده
  میان‌سالی یکی از دوره‏های رشدی انسان است و زنان در این دوره تغییرات هویتی در زمینة ادراک و ارتباط با خود، روابط با دیگران و جهان هستی را تجربه می‏کنند؛ که شناسایی این تغییرات برای درک بیشتر و بهتر زنان میان‌سال ضرورت دارد. از‌این‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی نقشِ گذار هویتی در ارتباط با خود، دیگران و محیط زنان میان‌سال شهر ...  بیشتر

بررسی فرایند پذیرش موقعیت بحران در مناطق روستایی با تأکید بر نقش زنان

معصومه اسمعیلی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 239-262

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.286106.1007689

چکیده
  در فرایند پذیرش موقعیت بحران، افراد می‌توانند احساس خوشایندتری را تجربه کنند و در خلق محیط‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی نقشی برجسته را ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی فرایند پذیرش موقعیت بحران در مناطق روستایی با تأکید بر نقش زنان انجام گرفت.جامعة آماری پژوهش شامل زنان روستایی بود که پس از زلزلة کرمانشاه در روستای خود باقی ماندند ...  بیشتر

روانشناسی
تجربۀ زنان تهرانی از بی‏ اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعۀ کیفی

معصومه اسمعیلی؛ اعظم دشتی؛ کوثر دهدست

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 221-241

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.234570.1007208

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربة زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریة مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط ...  بیشتر