بررسی تأثیر موانع گرایش زنان روستایی به کارآفرینی گردشگری (مطالعة موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

سعدی محمدی؛ ژاله محمد شریفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 439-468

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.275033.1007581

چکیده
  پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری منطقة اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع‏آوری داده‏ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش‌نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای بخش اورامان ...  بیشتر