تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.331070.1008086

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فراروی مدیریت بانوان در ورزش است که از پارادایم تفسیری و منطق استقرایی با رویکرد کیفی تبعیت می‌کند. با استفاده از شیوۀ فراترکیب، مطالعات 10 سال اخیر از پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع به دو زبان انگلیسی و فارسی، درمجموع 163 مطالعه استخراج شد. معیار ورود پژوهش‌ها برای تحلیل، پیروی از پرسش اصلی پژوهش، ...  بیشتر

منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24769

چکیده
  جامعه‌شناسان اعم از ساختارگرا و فراساختارگرا بر تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تأکیده کرده و عواملی مانند سازمان و وضعیت اقتصادی را در آن موثر می‌دانند. در این تحقیق رابطه منابع قدرت اقتصادی- اجتماعی و سازمانی با نوع تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی بانوان مطالعه شده است. با استفاده از روش پیمایشی، داده‌های تحقیق از 30 فدراسیون ورزشی ...  بیشتر