سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

زن در توسعه و سیاست نشریه ای علمی - پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. زن در توسعه و سیاست اولین نشریه­ ی دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران در حوزه­ ی علوم اجتماعی می پردازد.

علاقه
مندان می
توانند با شرایط زیر برای اشتراک زن در توسعه و سیاست اقدام کنند.

مبلغ اشتراک سالانه: 000 250 ریال

 

لطفاً وجه را به حساب شماره  5225388173 بانک ملت و با شناسه واریز 4500202202181 شعبه دانشگاه تهران به نام مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (فصلنامه زن در توسعه و سیاست) واریز نمایید و فیش واریزی را به شماره 88974270 فکس نمایید.

 

 نام:
.......................................................    نام­ خانوادگی:.....................................................................

نام مؤسسه: .......................................................................................................................................

نشانی:
.................................................................................................................................................

تلفن:................................... نمابر:.......................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................  

 

 

شماره (های)
 درخواستی:
   آخرین شماره      

شماره
 (های) قبلی (با ذکر دوره و شماره).........................................................................................

شمار ه(
های) آینده (با ذکر دوره و شماره).........................................................................................