زن در توسعه و سیاست

 

        

             

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Wom Dev Pol

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 10 هفته

نرخ پذیرش: 15%

ضریب تأثیر: 0/246

 

 پژوهشگران محترم با توجه شیوع بیماری کرونا و به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی کلیه ی کارهای به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید


 به استحضار می رساند کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، رد و یا پذیرش مقاله از طریق سایت مجله صورت می پذیرد و از صدور نامه به صورت دستی معذوریم.

لازم به ذکر است این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همتاجو برای حصول اطمینان از صحت مالکیت مقاله  استفاده می نماید.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 173-334 

1. برساخت زیبایی بدن زنانه (مطالعۀ موردی: زنان شهر رشت)

صفحه 173-193

فاطمه وظیفه شناس؛ محمدمهدی رحمتی؛ هدی حلاج زاده


7. موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان

صفحه 313-334

سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحید فام؛ احمد رضا طاهری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-3132
شاپا الکترونیکی
2538-3124