زن در توسعه و سیاست

 

        

             

عنوان خلاصۀ استاندارد: Wom Dev Pol

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 10هفته

نرخ پذیرش: 15%

ضریب تأثیر: 0/246

 

 


 به استحضار می رساند کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، رد و یا پذیرش مقاله از طریق سایت مجله صورت می پذیرد و از صدور نامه به صورت دستی معذوریم.

لازم به ذکر است این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همتاجو برای حصول اطمینان از صحت مالکیت مقاله  استفاده می نماید.

شماره جاری: دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 349-511 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2538-3132
شاپا الکترونیکی
2538-3124