زن در توسعه و سیاست

 

        

             

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Wom Dev Pol

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 7 هفته

نرخ پذیرش: 15%

ضریب تأثیر: 0/246

 

 پژوهشگران محترم با توجه شیوع بیماری کرونا و به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی کلیه ی کارهای فصلنامه به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید


 به استحضار می رساند کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، رد و یا پذیرش مقاله از طریق سایت مجله صورت می پذیرد و از صدور نامه به صورت دستی معذوریم.

لازم به ذکر است این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همتاجو برای حصول اطمینان از صحت مالکیت مقاله  استفاده می نماید.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 523-690 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی