دوره 20 (1401)
شماره 1 فروردین 1401، صفحه 1-164
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 583
تعداد نویسندگان 1,063
تعداد مشاهده مقاله 991,171
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 912,178
 
تعداد مقالات ارسال شده 2,017
تعداد مقالات پذیرفته شده 272
درصد پذیرش 13
زمان پذیرش (روز) 190
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 585

زن در توسعه و سیاست

 

        

               

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Wom Dev Pol

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 14%

ضریب تأثیر: 0/246

 

زن در توسعه و سیاست فصلنامه ای علمی-پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد. 

فصلنامه ی پژوهش زنان موفق شد در سال 82 کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کند. همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست با شماره استاندار بین المللی (شاپا) الکترونیکی 3124-2538 که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/02/24از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

 


لازم به ذکر است این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همتاجو برای حصول اطمینان از صحت مالکیت مقاله استفاده می نماید

 

مشاوره
2. تجربۀ زیستۀ زنان نابارور از مسئلۀ بی‌فرزندی

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی؛ علی روحانی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.327319.1008049

چکیده
  هدف این پژوهش، کاوشی بر تجربۀ زیستۀ زنان نابارور از مسئلۀ بی‌فرزندی بود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعۀ هدف این مطالعه، زنان نابارور اولیه بین 25تا40 سال با مشکل نازایی بودند که دارای این معیارها باشند: حداقل 5 سال تجربۀ زندگی مشترک، حداقل دوسال چالش در درمان ناباروری و  تجربۀ حداقل یک‌بار ...  بیشتر

جامعه شناسی
3. سیر تاریخی اشتغال زنان در بستر گفتمان‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی

فاطمه غنی پور خندابی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.326683.1008045

چکیده
  کار و اشتغال به‌عنوان شالودۀ تأمین درآمد و مایحتاج روزمره و بستر بروز خلاقیت‌ها و توانمندی‌های انسانی در طول تاریخ، فارغ از تأثیرات جنسیتی، سنی و طبقاتی نبوده است. محدودۀ نفوذ این متغیرهای اجتماعی را گفتمان غالب بر هر دوره، طی فرایند تاریخی و درون بافت اجتماعی- فرهنگی خاصی از طریق اعمال قدرت‌های موجود اجتماعی مشخص می‌کند. پژوهش ...  بیشتر

مطالعات زنان
4. بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه‌‌ای بر جانشین‌‌پروری و سبک رهبری زنان در پست‌‌های مدیریتی (مورد مطالعه: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

زهرا رجایی؛ مریم مهرپرور؛ محیا فیروزیان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.330683.1008077

چکیده
  چکیدهنقش زنان در توسعۀ امروز جوامع، مستقیماً با هدف توسعۀ اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و از این‌رو در تحول همۀ جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌شود. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثر متغیرهای باورهای سقف شیشه‌ای بر جانشین‌پروری و سبک رهبری زنان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی ...  بیشتر

روانشناسی
5. بررسی ظرفیت کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایۀ‌دوازدهم از منظر مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی از دیدگاه کیز

جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی؛ عبدالوهاب سماوی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.328748.1008060

چکیده
  امروزه یکی از محورهای مهم ارزیابی سلامتی جوامع که نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی جامعه ایفا می‌کند، به‌زیستی اجتماعی می‌باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایۀ‌دوازدهم دورۀ‌دوم متوسطه براساس مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی از دیدگاه کیز است. روش این پژوهش توصیفی، تحلیل محتوا، جامعه اطلاع‌رسان ...  بیشتر

کارآفرینی
6. ارائۀ چارچوبی برای ورود زنان به حوزۀ کسب‌ ‌وکارهای خانوادگی

رویا کرامت؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.331068.1008085

چکیده
  در عصر حاضر یکی از کسب‌وکارهایی که بدان توجه شده، کسب‌وکارهای خانوادگی است. با توجه به این‌که راهکارها و عوامل مؤثر برای ورود زنان به کسب‌وکارهای خانوادگی شناسایی نشده‌اند، برآن شدیم تا تحقیقی برای تسریع ورود زنان به این مشاغل انجام دهیم. هدف پژوهش حاضر ارائۀ چارچوبی جهت ورود زنان به حوزۀ کسب‌وکارهای خانوادگی است. رویکرد پژوهش ...  بیشتر

تربیت بدنی و علوم ورزشی
7. تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 109-130

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.331070.1008086

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فراروی مدیریت بانوان در ورزش است که از پارادایم تفسیری و منطق استقرایی با رویکرد کیفی تبعیت می‌کند. با استفاده از شیوۀ فراترکیب، مطالعات 10 سال اخیر از پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع به دو زبان انگلیسی و فارسی، درمجموع 163 مطالعه استخراج شد. معیار ورود پژوهش‌ها برای تحلیل، پیروی از پرسش اصلی پژوهش، ...  بیشتر

مطالعات زنان
8. زمینه‌های تعارض میان نقش‌های شغلی و خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای با آن: مورد مطالعه زنان شاغل در شهرداری شهر تهران

حجیه بی بی رازقی نصرآباد

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 131-164

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.332494.1008102

چکیده
  این مطالعه با هدف شناسایی زمینه‌های تعارض کار-خانواده و شیوه‌های برقراری تعادل میان نقش‌های شغلی و خانوادگی انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن پدیدارشناسی بود. افراد مورد مطالعه شامل 27 زن دارای فرزند زیر 12 سال شاغل در شهرداری شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به‌لحاظ سن، تعداد فرزندان، نوع سمت و نوع ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
1. تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی از منظر جهت‌گیری جنسیتی

رحمت اله مرزوقی؛ سیروس منصوری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 469-485

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.58131

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی بر مبنای مؤلفه‏های جنسیتی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعة آماری پژوهش، کتاب‌های درسی دورة ابتدایی است. نمونة آماری پژوهش به شیوة هدفمند از نوع موارد مطلوب و شامل محتوای کتاب‌های هدیه‏های آسمانی، مطالعات اجتماعی و فارسی است. مؤلفه‏های پژوهش شامل ویژگی‏های ...  بیشتر

اقتصاد
2. عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی مؤثر بر اقدام به خودکشی در زنان شهرنشین کشور طی سال‏های 1386ـ1388

زهرا نصرالهی؛ عزت الله لطفی؛ عطیه هنردوست

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 377-392

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.36534

چکیده
  خودکشی از پدیده‏هایی است که به نابودی سرمایه‏های انسانی منجر می‏شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینة بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکشی را موجب می‌شود. مطالعۀ حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، ...  بیشتر

3. موانع فرهنگی- اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

اسداله نقدی؛ اسماعیل بلالی؛ پروین ایمانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 147-163

چکیده
  امروزه مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می‌شود، اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مشارکت زنان در ورزش به دلیل تأثیرات آن بر سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است. در اینجا برای مطالعه مشارکت زنان در ورزش از مدلی که ترکیبی از نظریه‌های فیش باین و آیزن، نظریه یادگیری اجتماعی، ...  بیشتر

اقتصاد
4. مطالعۀ تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی بر‌اساس شاخص نابرابری جنسیتی

فیروزه اصغری؛ عطیه هنردوست

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.51351

چکیده
  برابری جنسیتی، عدالت و توانمندسازی زنان از ارکان اصلی توسعۀ انسانی و عاملی مهم برای دستیابی به توسعۀ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهاست. زنان، همانند مردان، به‌عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعۀ خود نقش تعیین‌کننده‏ای دارند. تجربۀ بسیاری از کشورها نشان داده در هر جامعه‏ای که سهم زنان در فعالیت‏های اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر

شهرسازی
5. ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پارک بانوان شمس تبریز)

علی گلی؛ شاهرخ زادولی؛ فاطمه زادولی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 171-188

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.36088

چکیده
  با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می‌دهند، پارک‌ها و فضاهای سبزِ مختص بانوان یکی از مراکز مهم خدمات رفاهی و تفریحی است که علاوه بر جنبة بهداشتی و روانی، در توسعة پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان اهمیت بسزایی دارد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق ارزیابی طراحی پارک بانوان شمس تبریز متناسب با نگرش جنسیتی است. روش ...  بیشتر

جامعه شناسی
1. برساخت جنسیت در فضای کسب و کار واکاوی تجارب دانش آموختگان شاغل در شهر تهران

فاطمه منصوریان راوندی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ محمد گنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.326861.1008047

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی و طرح نظرات زنان و مردان دانش‌آموخته شاغل و چگونگی برساخت جنسیت در فضای کسب‌وکار می‌باشد. این پژوهش ضمن اجتناب از نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای در تحلیل موضوع اشتغال و جنسیت، از روش گرندد تئوری استفاده نموده است. داده‌های کیفی با کمک ابزار مصاحبه نیمه ساخت‌یافته و با روش نمونه‌گیری هدفمند از 22 نفر از زنان ...  بیشتر

مطالعات زنان
2. بررسی رابطه بین دسترسی مالی با توانمندسازی اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه

صابر کلهری؛ فرشاد محمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.334293.1008116

چکیده
  توانمندسازی اقتصادی زنان با حقوق بشر و عدالت اجتماعی مرتبط بوده و برای توسعه انسانی بسیار مهم است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان داده است که توانمندسازی اقتصادی زنان نقش مهمی در از بین بردن تبعیض جنسیت و توسعه پایدار دارد همچنین افزایش توانمندی اقتصادی زنان از طریق دسترسی و کنترل منابع ارزشمند ، تأثیرات مثبتی بر رفاه زنان و نسل ...  بیشتر

علوم سیاسی
3. شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

یحیی کمالی؛ کیانا کامیابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.334582.1008118

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی وکمی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش با ...  بیشتر

علوم سیاسی
4. تحلیل الگوی کنش فعالان زن در احزاب و سمن ها طی دهه های1370 و1380

مرضیه سمائی صحنه سرائی؛ رحیم خستو؛ سعید مقیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.336913.1008142

چکیده
  زنان، به عنوان نیمی از شهروندان جامعه، در صورت به رسمیت شناختن حقوق برابر با مردان می توانند نقشی کاربردی و اساسی در توسعه پایدار ایفا کنند. نهادها و سازمان های مدنی هم چون احزاب و سمن ها نقش موثری در توسعه سیاسی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ...  بیشتر

مطالعات زنان
5. استراتژی های زنان ایرانی جهت ورود به عرصه سیاست و مواجهه با امر سیاسی

محمدتقی کرمی؛ زینب مرادی نژاد؛ سعیده امینی؛ سعید ذکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.335983.1008131

چکیده
  زنان ایرانی جهت ورود به عرصه سیاست و یا مواجهه با امر سیاسی، استراتژی‌های متنوعی در پیش می‌گیرند که هدف این پژوهش، فهم آنها از منظر زنان است. منظور از استراتژی، راهبردهای کلانی است که می‌توان در مجموع از رفتارهای فرد در موقعیت‌های مختلف کشف کرد و در نوشتار حاضر بدین معناست که زنان ایرانی از چه سازوکارهای جهت ورود به عرصه سیاست و ...  بیشتر

اقتصاد
6. مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری بیکاری فارغ التحصیلان دختر دانشگاههای شهر ایلام

زهرا رضایی نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.337198.1008143

چکیده
  توسعه هر کشور در گرو استفاده بهینه از همة امکانات به ویژه نیروی انسانی است که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های آن کشور به شمار می آید و بی شک در این میان نقش نیروی انسانی متخصص بیش از دیگران است. هدف از این تحقیق، مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری بیکاری فارغ التحصیلان دختر در شهر ایلام با استفاده از روش کیفی و بطور خاص رویکرد ...  بیشتر

مطالعات زنان
7. " مسئولیت اجتماعی شرکت و حضور زنان در هیأت مدیره "

نازنین بشیری منش؛ نسرین قدمیاری؛ حدیث احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.336023.1008133

چکیده
  حضور مدیران زن در ترکیب هیأت ‌مدیره به دلیل سبک تصمیم‌گیری خاص و دقت نظر بالا در ایفای مسئولیت‌های خود تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت‌ها دارد. به طوری که حضور زنان منجر به تقویت بعد نظارتی هیأت مدیره شده و رفتارهای فرصت‌طلبانه را کاهش داده و عملکرد و کارایی هیأت مدیره را بهبود می‌بخشد. بر این اساس هدف ...  بیشتر

کارآفرینی
8. الگوی ارتقا یافته کارآفرینی زنان؛ مبتنی بر رویکردها و تحولات جدید مطالعات جنسیت

سمانه منصوری؛ عادل پیغامی؛ عاصمه قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.341645.1008196

چکیده
  یکی از علت‌های حضور ناموفق زنان در عرصه کارآفرینی، نارسایی در نظریه پردازی و نقیصه‌های موجود در سیاست گذاری‌ است که مطالعات جدید در زمینه رویکردهای جدید و سازگار با ابعاد جنسیتی در عرصه کارآفرینی زنان به همین منظور ارائه شده، بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر شناخت رویکردها و رهیافت های نوین مطالعات جنسیت در حوزه کارآفرینی زنان بوده ...  بیشتر

تربیت بدنی و علوم ورزشی
9. تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی مشارکت دانشجویان دختر به ورزش همگانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمان‌)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.335488.1008125

چکیده
  مطالعه زمینه های ورزش همگانی به جهت موضوع پیشگیری از آسیب های فیزیولوژیکی به ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب های اجتماعی در بین جامعه دانشجویان دختر ضروری است به همین جهت مطالعه ای با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی موثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
10. ارزیابی تاثیر شکاف جنسیتی بر عملکرد محیط‌زیستی در کشورهای منتخب جهان

حبیب الله صادقی؛ علی عزیزی؛ رسول صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339832.1008173

چکیده
  جنسیت به‌عنوان یکی از عوامل مهم حفاظت از محیط‌زیست به رسمیت شناخته‌ شده است. بااین‌وجود، هنوز ادغام جنسیتی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها به‌عنوان یک گزینه فرعی و هدر دادن بودجه در نظر گرفته می‌شود. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از داده‌های مجمع جهانی اقتصاد و دانشگاه ییل و با استفاده از روش‌ خوشه‌بندی میانگین کا و رگرسیون حداقل ...  بیشتر

کارآفرینی
11. مطالعه الگوی خودتوانمندی زنان کارآفرین یزد: تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی

منوچهر علی نژاد؛ سیده زینب موسوی؛ مهربان پارسامهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339364.1008169

چکیده
  در ایران توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه است و ساختار خانوادگی، نگرش سنتی و کلیشه‌های جنسیتی که توصیف کنندۀ ساختارهای اجتماعی کشورها است، به شدت بر فرآیند توسعۀ کارآفرینی زنان اثر گذار می‌باشد بنابراین ضروری است که در بررسی این فرآیند عوامل مذکور در نظر گرفته شود. هدف از این جستار واکاوی رفتارهای موفقیت‌آمیز کارآفرینانه ...  بیشتر

جامعه شناسی
12. اشتغال فرساینده/ التیام‌بخش: مطالعه‌ای کیفی درباره چالش‌های کاریابی مددجویان زن کمیته امداد امام خمینی در شهر مشهد

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ فریبا فیروزی؛ غلامرضا صدیق اورعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339283.1008167

چکیده
  فرایند شغل‌یابی و نگهداشت موقعیت شغلی متاثر از عناصر متعدد از جمله جنس است. زنان و به‌ویژه زنانی که سرپرست خانواده هستند با دغدغه‌های فراوان در فرایند جستجو و حفظ موقعیت شغلی مواجه هستند. این پژوهش که نمونه‌های آن زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد هستند تلاش نموده است تا با بهره‌مندی از روش نظریه زمینه‌ای ادراکی از فرایند ...  بیشتر

توسعه روستایی
13. بررسی تأثیر رویکردهای جنسیتی بر دست‌یابی به توسعه پایدار در سکونتگاه‌های پیراشهری (موردمطالعه: روستاهای پیرامون کلان‌شهر کرج)

علی اکبر عنابستانی؛ شکوفه معمل وند؛ مهدی جوانشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.341243.1008190

چکیده
  با آنکه اندیشمندان توسعه همیشه بر تعالی انسان از تمامی جنبه‌ها اتفاق‌نظر داشته‌اند اما در بسیاری از کشورها مسئله جنسیت معیاری برای نابرابری‌های اجتماعی_فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره شده و همین امر خود چالش و معضلی جدی در مسیر دست‌یابی به توسعه پایدار است. در این میان روستاها بیشتر، به دلیل فضای جنسیت‌زدگی، زنان و توانمندی آن‌ها ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط