درباره نشریه

زن در توسعه و سیاست فصلنامه ای علمی - پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد. 

فصلنامه ی پژوهش زنان بر اساس نامه شماره 3/2910/1193 مورخ 1382/12/05 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت کرده است. همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست با شماره استاندار بین المللی (شاپا) 1735-1693 که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/02/24 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت کرده است.

کسب رتبه نخست در جشنواره بین‌المللی نشریات زنان مسلمان در دی ماه سال 1390 و کسب رتبه نخست در بین نشریات دارای ضریب تأثیر مصوب ISC در حوزه مطالعات زنان و خانواده طی سال های 94-90 از جمله افتخارات این مجله است.