مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشگاه تهران

مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی

 • yazdianut.ac.ir
 • 02188391566

سردبیر


دکتر فضیله دادورخانی استاد دانشگاه تهران

جغرافیا

 • fkhaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم قاضی نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

علوم اجتماعی

 • ghazinejad_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • hmoshirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده لطفیان استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • slotfianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم رفعت جاه دانشیار دانشگاه تهران

انسان شناسی

 • m_rafatjahut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرضیه موسوی خامنه دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

جامعه شناسی

 • moosavimargmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسدالله نقدی استاد دانشگاه همدان

جامعه شناسی

 • naghdi219gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد شیخی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

شهرسازی

 • m.shaikhi3000gmail.com

دبیر اجرایی


دکتر عطیه هنردوست دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

 • journal.cwsgmail.com