مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشگاه تهران

مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی

سردبیر


دکتر یحیی بوذری نژاد دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم قاضی نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

علوم اجتماعی

  • ghazinejad_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی

  • hmoshirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده لطفیان استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

  • slotfianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم رفعت جاه دانشیار دانشگاه تهران

انسان شناسی

  • m_rafatjahut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرضیه موسوی خامنه دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

جامعه شناسی

  • moosavimargmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی بهرامی احسان استاد دانشگاه تهران

روانشناسی

  • hbahramiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسدالله نقدی استاد دانشگاه همدان

جامعه شناسی

  • naghdi219gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد شیخی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

شهرسازی

  • m.shaikhi3000gmail.com

دبیر اجرایی


دکتر عطیه هنردوست دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

ویراستار انگلیسی


دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیات علمی مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران

مطالعات زنان

ویراستار ادبی نشریه


احسان عظیمی دانشگاه تهران

ادبیات فارسی

  • chakad.ideagmail.com
  • 02188392320