اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر ملیحه شیانی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

mshianiut.ac.ir
02188391566

سردبیر

دکتر فضیله دادورخانی

جغرافیا استاد دانشگاه تهران

fkhaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم قاضی نژاد

علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

ghazinejad_myahoo.com

دکتر حمیرا مشیرزاده

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

hmoshirut.ac.ir

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir

مریم رفعت جاه

انسان شناسی دانشیار دانشگاه تهران

m_rafatjahut.ac.ir

مرضیه موسوی خامنه

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

moosavimargmail.com

اسدالله نقدی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه همدان

naghdi219gmail.com

محمد شیخی

شهرسازی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

m.shaikhi3000gmail.com

دبیر اجرایی

عطیه هنردوست

علوم اقتصادی دانشگاه تهران

journal.cwsgmail.com