مطالعات زنان
پدیدارشناسی خودکشی زنان در منطقه‌ی دیشموک

عاطفه رحمانی؛ محسن بدره؛ زهرا میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.350732.1008274

چکیده
  خودکشی یکی از دیربازترین پدیدارهای جوامع انسانی است و از آنجا که طبعاً باید در چارچوب روانشناسی اجتماعیِ هر جامعه و جماعت جماعت‌های فرعی فرعی‌ترش مطالعه و فهم شود، تا کنون بخش مهمی از مطالعات اجتماعیِ خودکشی، متمرکز بر خودکشی در مناطق عشایری و روستایی بوده است. چندسالی است آمار قابل توجه خودکشی و به ویژ خودسوزی زنان در منطقه دیشموک ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان (تحلیل اقتصادسنجی درباره زنان شهر تهران)

زهرا عزیزی؛ زهرا میرحسینی؛ فاطمه‏ السادات همایونی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 557-580

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.284796.1007672

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل زنان 18ـ65 سالة شهر تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شده و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای در مناطق 22گانة شهر تهران انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مطالعات زنان
شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد

زهرا میرحسینی؛ مهسا لاریجانی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 51-78

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.246504.1007316

چکیده
  در این پژوهش، تلاش شده بازپذیری اجتماعی زندانیان با استفاده از رویکرد نظریة داده‌بنیاد بررسی و مطالعه شود. هدف از این تحقیق تبیین مدل و الگوی موفق بازپذیری اجتماعی برای زنان مجرم است. داده‏های این پژوهش کیفی از طریق مصاحبه‏های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 21 زن، که در مرکز خدمات حمایتی بهزیستی پرونده داشته و همگی در گذشته تجربة ...  بیشتر

مطالعات زنان
تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 345-362

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.53687

چکیده
  مقالۀ حاضر ضمن مرئی‌کردن زنان در دانش جرم‌شناسی بر آن است تا موضوعات کلیدی را در مورد زندان و آزادی پس از آن دریابد. زندگی در زندان تجربة زیستة متفاوتی است که با وجود تفاوت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، و جرمی زندانیان، شرایط و ویژگی‌های مشترکی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد. مطالعۀ حاضر با رویکردی کیفی انجام شده و یافته‌های تحقیق، ...  بیشتر