بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان

جعفر یعقوبی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می تواند سرمایه لازم برای زنان را ایجاد کند و همچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری ، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم موجود در روستاها ، جلوگیری از مهاجرت روستائیان و نهایتاً تعمیم عدالت اجتماعی باشد. با توجه به این امر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده ...  بیشتر