لیست داوران منتخب سال 2024

نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه لینک پابلونز (WOS) کد ORCID
سهیلا پورجاوید دکتری تخصصی آموزش کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  WOS https://orcid.org/0000-0003-2772-3885
زهره شرعی استادیار مدیریت- دانشگاه پیام نور تهران  WOS

https://orcid.org/0000-0003-0520-5278

نادر رازقی  دانشیار جامعه شناسی- دانشگاه مازندران WOS

https://orcid.org/0000-0002-9479-3317 

شهره روشنی استادیار مطالعات زنان- دانشگاه الزهراء (س)  WOS https://orcid.org/0000-0002-1293-5781
حامد عامری گلستانی استادیار علوم سیاسی- دانشگاه آزاد اهواز  WOS

https://orcid.org/0000-0002-7296-5579 

ثریا معمار استادیار جامعه شناسی- دانشگاه اصفهان  WOS https://orcid.org/0000-0002-7786-6094
الهام شیردل استادیار جامعه شناسی- دانشگاه سیستان و بلوچستان  WOS

https://orcid.org/0000-0002-3381-0937 

فاطمه یزدیان  دانشیار علوم زیستی- دانشگاه تهران WOS

https://orcid.org/0000-0002-0550-9821 

فاطمه میرخوشخو استادیار علوم سیاسی- دانشگاه اراک  WOS

https://orcid.org/0000-0002-9201-3356 

 

 

لیست داوران منتخب سال 2023

نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه لینک پابلونز (WOS)  کد ORCID
صدیقه پیری  استادیار جامعه شناسی- دانشگاه علامه طباطبائی WOS https://orcid.org/0000-0003-1957-2351
زهرا افشاری استاد تمام اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)  WOS https://orcid.org/0000-0001-8787-6977
حمیرا مشیرزاده استاد تمام علوم سیاسی- دانشگاه تهران  WOS

https://orcid.org/0000-0002-7983-1397

حاتم حسینی دانشیار انسان شناسی- دانشگاه بوعلی سینا  WOS

https://orcid.org/0000-0002-4512-9225

الهه کولایی استاد تمام علوم سیاسی- دانشگاه تهران  WOS

https://orcid.org/0000-0001-9655-0995

مرتضی عزتی دانشیار اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس  WOS https://orcid.org/0000-0001-5413-669X
ایمان عرفان منش استادیار جامعه شناسی- دانشگاه امام صادق (ع)  WOS https://orcid.org/0000-0002-6566-0988
احمد یعقوبی فرانی استادیار توسعه روستایی- دانشگاه بوعلی سینا  WOS https://orcid.org/0000-0003-2897-3472

 

 

لیست داوران منتخب سال 2022

نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه لینک پابلونز (WOS) کد ORCID 
غلامحسین عبدالله زاده استادیار توسعه روستایی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  WOS https://orcid.org/0000-0002-5540-0760
محمدتقی کرمی قهی  دانشیار مطالعات زنان- دانشگاه علامه طباطبائی WOS https://orcid.org/0000-0003-4102-9056
مهدی رضائی  استادیار جمعیت شناسی- دانشگاه پیام نور تهران WOS https://orcid.org/0000-0002-5078-8364
مرتضی اکبری  دانشیار کارآفرینی- دانشگاه تهران WOS https://orcid.org/0000-0001-5215-3349
لیلا آندرواژ  استادیار مطالعات زنان- دانشگاه آزاد تهران WOS https://orcid.org/0000-0003-3913-3524
اعظم آهنگر دکتری تخصصی علوم اجتماعی- دانشگاه پیام نور تهران  WOS

https://orcid.org/0009-0003-5944-129X

پروین علیپور دکتری تخصصی جامعه شناسی- دانشگاه پیام نور تهران  WOS

https://orcid.org/0000-0001-6080-5298

محمدمهدی شمسایی استادیار روان شناسی- دانشگاه علوم پزشکی تهران  WOS

https://orcid.org/0000-0002-7559-6350