لیست اسامی داوران منتخب فصلنامه در سال 1398

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه
1 دکتر زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا (س)
2 دکتر سوسن باستانی استاد دانشگاه الزهرا (س)
3 دکتر حسین محمودیان دانشیار دانشگاه تهران
4 دکتر منیژه مقصودی دانشیار دانشگاه تهران
5 دکتر مریم نجار نهاوندی دانشیار دانشگاه تهران
6 دکتر امید قادرزاده دانشیار دانشگاه کردستان
7 دکتر عباس عسکری ندوشن دانشیار دانشگاه یزد
8 دکتر اسدالله نقدی استاد دانشگاه همدان
9 دکتر محمد عباس زاده دانشیار دانشگاه تبریز
10 دکتر زهره فنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

لیست اسامی داوران منتخب فصلنامه در سال 1399

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه
1 دکتر امیر رستگار خالد دانشیار دانشگاه شاهد
2 دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار دانشگاه تهران
3 دکتر زهرا رزمی دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
4 دکتر ستار پروین استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
5 دکتر منصوره لولاآور استادیار دانشگاه تهران
6 دکتر سهیلا صادقی فسائی دانشیار دانشگاه تهران
7 دکتر غلامرضا خوش فر دانشیار دانشگاه گلستان
8 دکتر منصوره اعظم آزاده دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
9 دکتر مهدی شمسائی دانشگاه آزاد اسلامی
10 دکتر امیرحسین نیازپور دانشگاه شهید بهشتی

 

 

لیست اسامی داوران منتخب فصلنامه در سال 1400

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه
1 دکتر وحید خاشعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
2 دکتر فاطمه محبی شورای فرهنگی اجتماعی زنان
3 دکتر صادق صالحی دانشیار دانشگاه مازندران
4 دکتر روح الله رضائی استادیار دانشگاه زنجان
5 دکتر منصوره لولاآور استادیار دانشگاه تهران
6 دکتر خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا (س)
7 دکتر فاطمه ترابی دانشیار دانشگاه تهران
8 دکتر شهلا باقری میاب دانشیار دانشگاه خوارزمی
9 دکتر مریم قاضی نژاد دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
10 دکتر الهه کولایی دانشیار دانشگاه تهران

 

 

لیست اسامی داوران منتخب فصلنامه در سال 1401

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی و دانشگاه
1 دکتر مجتبی سوختانلو دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
2 دکتر احسان چیت ساز استادیار دانشگاه تهران
3 دکتر ملیحه علی مندگاری دانشیار دانشگاه یزد
4 دکتر محمود رهبر قاضی دانشیار دانشگاه اصفهان
5 دکتر عباس عسکری ندوشن دانشیار دانشگاه یزد
6 دکتر وحید مهربانی استادیار دانشگاه تهران
7 دکتر وحید خاشعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
8 دکتر محمدعلی توانا دانشیار دانشگاه شیراز
9 دکتر شیرین احمدنیا استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
10 دکتر فاطمه گلابی دانشیار دانشگاه تبریز