اهداف

از آن جا که جایگاه زنان در عمدۀ حوزه­‌های معرفتی چه به عنوان موضوع تحقیق و چه به عنوان محقق، برای سالیان دراز مورد غفلت واقع شده است، می‌توان به صراحت بیان نمود که از این حیث بسیاری از حوزه‌های معرفتی تا همین سال‌های اخیر با نوعی خسارت نظری و تحلیلی و تورش­‌های جنسیتی درآمیخته بودند. اگرچه «جنس» در بسیاری از مطالعات اجتماعی نمود یافته و می‌یابد، اما بحث «جنسیت» برای بسیاری از نظریه­ پردازان مرکزیت نداشته و در مواردی نیز به خطا ، زنان را مترادف با جنسیت پنداشته­‌اند. با خیزش جنبش‌های اجتماعی، بررسی مسائل زنان با یک نگاه تطبیقی و جنسیتی در کانون توجه پژوهش­گران قرار می‌گیرد، به این امید که به لحاظ نظری، با یک دید انتقادی و تجربی و از همه مهم­‌تر، بومی به بررسی مسائل زنان و نظریه­ پردازی در این حوزه پرداخته شود و به لحاظ عملی نیز بتوان در مسیر مرتفع ساختن مشکلات اجتماعی زنان گام نهاد.

 

محورهای موضوعی نشریه

 •  اقتصاد
 •  اکولوژی و محیط زیست
 •  توسعه روستایی
 •  جامعه شناسی
 •  جامعه شناسی پزشکی
 •  جامعه شناسی تغذیه
 •  جمعیت شناسی
 •  رفاه و برنامه ریزی اجتماعی
 •  روانشناسی
 •  علوم سیاسی
 •  کارآفرینی
 •  مدیریت
 •  مشاوره
 •  مطالعات زنان

 

انواع مقالات مورد پذیرش

 • مقالات اصیل پژوهشی
 • مقالات کاربردی
 • مقالات بنیادی
 • مقالات تحلیلی- تطبیقی