1-ارسال مقاله از طریق سایت

مؤلفان تنها از طریق سایت مجله مجاز به ارسال مقاله خواهند بود. لازم است ضمن ورود به سایت مجله و ثبت نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت دارند تا صاحب صفحه اختصاصی خود شوند. تمامی مکاتبات با مؤلفان در مراحل مختلف کار از طریق سامانه و بنا به تنظیم سردبیر، به طور خودکار صورت خواهد گرفت.

مؤلفان موظف‌اند مقالۀ خود را بر اساس شیوه‌نامۀ فصلنامه مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.

در مقالات چند مؤلفی یکی از مؤلفان مسئول معرفی می‌شود که سایر مکاتبات با ایمیل مؤلف مسئول صورت خواهد گرفت.

 

2- به مؤلف باز می‌گرداند.

در صورتی که مقاله از اشکالات صوری مبرا باشد، مقاله برای سردبیر ارسال می‌گردد تا بررسی اولیه گردد. پس از بررسی اولیه از نویسنده درخواست پرداخت هزینۀ داوری خواهد شد.

3-داوری مقاله

سردبیر ضمن بررسی مقاله، جهت ارسال به داوری، دو حق انتخاب دارد.

الف) ارسال به اعضای هیئت تحریریه جهت معرفی دو داور

ب) ارسال به دبیر اجرایی جهت ارسال به داور تشخیصی. در این مرحله اگر مقاله از نظر داور تشخصی قابل اصلاح باشد؛ جهت بررسی‌های بیشتر به دو داور دیگر ارسال خواهد شد.

سردبیر پس از دریافت نتیجۀ داوری به هر یک از دو طریق ممکن، در صورتی که مقاله به داور تطبیقی (داور سوم و تساوی‌شکن، در صورتی که نظر دو داور یکسان نباشد) نیاز نداشته باشد، در خصوص قبول، تجدیدنظر، یا رد مقاله با مؤلف مسئول مکاتبه (از طریق ایمیل در سامانه) می‌نماید.

در مرحلۀ آخر نیز نامه‌ای مبنی بر پرداخت هزینۀ چاپ برای نویسندۀ مسئول ارسال خواهد شد و پس از دریافت فیش واریزی توسط دفتر مجله، نامۀ پذیرش برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

داوری در این مجله به صورت دوسوکور انجام می‌شود. 

فلوچارت داوری