1- ارسال مقاله از طریق سایت

مؤلفان تنها از طریق سایت مجله مجاز به ارسال مقاله خواهند بود. لازم است ضمن ورود به سایت مجله و ثبت نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت دارند تا صاحب صفحه اختصاصی خود شوند. تمامی مکاتبات با مؤلفان در مراحل مختلف کار از طریق سامانه و بنا به تنظیم سردبیر، به طور خودکار صورت خواهد گرفت.

مؤلفان موظف‌اند مقالۀ خود را بر اساس شیوه‌نامۀ فصلنامه مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.

در مقالات چند مؤلفی یکی از مؤلفان مسئول معرفی می‌شود که سایر مکاتبات با ایمیل مؤلف مسئول صورت خواهد گرفت.

نکته مهم: در راستای نمایه شدن فصلنامه در پایگاه های بین‌المللی ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) همراه با ارسال فایل word مقاله کامل طبق فرمت تعیین شده در بخش نویسندگان الزامی است.

 

 2- بررسی اولیه مقاله ( زمان مورد نیاز 7 روز)

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

1. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

2. به لحاظ شکلی با الگو و راهنمای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

3. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

4. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد. 

5. نوآوری داشته باشد. 

6. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

سپس جهت جلوگیری از دزدی ادبی مقاله در سامانه همتاجو نیز بررسی خواهد شد. شایان ذکر است چنانچه مقاله ای درصد مشابهت آن بالاتر 20 % از استانداردهای ملی و بین المللی باشد به نویسنده عودت داده می شود و از پذیرش مجدد مقاله نیز معذور خواهیم بود.

 

فرآیند داوری در فصلنامه به صورت دوسوکور یا ناشناس صورت می گیرد و لازم است که پنج فایل ارسال گردد:

1. فایل اصلی که مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی است

2. فایل مشخصات نویسندگان، مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان براساس اولویت و مشخصات ایشان 

3. فایل چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی

4. فرم تعارض منافع

5. فرم تعهد نویسندگان

 

در صورتی که مقاله از اشکالات صوری مبرا باشد، مقاله برای سردبیر ارسال می‌گردد تا بررسی اولیه گردد. پس از بررسی اولیه از نویسنده درخواست پرداخت هزینۀ پردازش اولیه مقاله خواهد شد.

در مرحله ی بعد مقاله جهت بررسی های بیشتر در جلسه ی هیئت تحریریه مطرح  خواهد شد و در صورت تأیید اولیه توسط اعضا حداقل 2 داور برای مقاله مشخص خواهد شد .   در صورت عدم پاسخگویی یا دریافت پاسخ مطلوب از داور محترم، مجدداً داوران دیگری تعیین و ارسال می شود تا پاسخ مناسب دریافت شود. 

مدت زمان داوری برای هر مقاله یک ماه (30 روز) تعیین شده است که ممکن است به دلیل شرایط خاص این مدت افزایش یابد.

 

3-داوری مقاله (زمان مورد نیاز یک ماه)

سردبیر ضمن بررسی مقاله، جهت ارسال به داوری، دو حق انتخاب دارد:

الف) ارسال به اعضای هیئت تحریریه جهت معرفی دو داور

ب) انتخاب دو داور توسط سردبیر

 

بازنگری مقاله

چنانچه پاسخ داوری مبنی بر بازنگری کلی یا جزئی (بازنگری جزئی در صورتی که موارد اصلاحی محتوای فنی مقاله را دربرگیرد) به نویسنده ارسال می شود. نویسنده در بازه 10 روزه مقاله را بازنگری و از طریق سامانه بارگذاری و ارسال می کند. مقاله بازنگری برای دور دوم برای جمع بندی و پاسخ نهایی به داور محترم ارسال می شود.

 

پذیرش یا عدم پذیرش

پذیرش یا عدم پذیرش مقاله توسط داور تعیین می شود. تصمیم گیری نهایی در خصوص مقاله بر مبنای نظرات داوران و با جمع‌بندی اعضای هیئت تحریریه انجام می شود. لذا پاسخ نهایی پس از تشکیل جلسه هیئت تحریریه از طریق سامانه به نویسنده مسئول اعلام می شود. پس از تأیید نهایی نامه‌ای مبنی بر پرداخت هزینۀ چاپ برای نویسندۀ مسئول ارسال خواهد شد و بعد از دریافت فیش واریزی توسط دفتر مجله، نامۀ پذیرش برای نویسندگان ارسال می گردد.