نویسنده (گان) گرامی در زمان ثبت مقاله جهت انجام امور داوری نسبت به تکمیل فرم تعهد نویسنده (گان) و فرم تعارض منافع با همین نام ها ( فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسنده) اقدام نمائید. لازم به ذکر است بدون ارسال فرم های زیر از طریق سامانه مقاله  بررسی نخواهد شد. لطفا فرم تعهدنامه توسط همه اعضا امضا گردد.

 

فرم ها

برای مشاهده و تکمیل فرم تعهد نویسندگان اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

برای مشاهده و تکمیل فرم تعارض منافع  اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

 

فایل ها

برای مشاهده فایل نمونه و تنظیم مقاله اینجا کلیک کنید.