زن در توسعه و سیاست (JWDP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله