رابطه کار / خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی

امیر رستگار خالد

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  پیدایش و افزایش خانواده های دو شغله که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی کشور است. این سبک از زندگی خانوادگی به رغم بهره مندی از فواید ترکیب نقش، به دلیل نادیده گرقتن تقسیم سنتی کار در خانواده و نیز پذیرش و ایفای تعهدات بیشتر و جدیدتر، با فشارهایی مواجه است. یکی از این فشارها، تعارض کار / خانواده است که ...  بیشتر