« مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

فیلیو دیامنتی؛ نازنین شاه رکنی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  این مقاله ترجمه مطلبی است که از فلیو دیامنتی در کتاب فلسفه اتوپیا به چاپ رسیده است. نویسنده در بررسی خود به واکاری اندیشه های سوسیالیستی به ویژه اندیشه های متفکران سوسیالیستی رادیکال پرداخته است که به حوزه هایی چون کار خانگی، مراقبت از فرزندان، تقسیم جنسیتی کار، روابط جنسی، تقسیم کار اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان علاقه نشان داده اند. ...  بیشتر