پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی

سعید مدتی قهفرخی

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  تخریب سرمایه اجتماعی اگرچه همه جمعیت کشور را در برابر آثار سوء قرار می دهد، اما پیامدهای منفی آن به دلایلی زنان را بیش از مردان تهدید می کند. یکی از روش های سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی بررسی روند مشکلات اجتماعی جامعه است. طی سالهای اخیر مطالعات بسیاری روند فزاینده برخی از این مشکلات را در جامعه ایران گزارش کرده اند . این مقاله مبتنی بر ...  بیشتر