آینده پژوهیِ وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران

زهرا پیشگاهی فرد؛ زهرا پیشگاهی فرد

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه ی توسعه یافتگیِ یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند. اشتغال زنان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی همواره ارزیابی و سنجش می شود و قالبی از برنامه ریزی های دورنگرانه کشورها است. رقابت میان کشورهای خاورمیانه در زمینه ...  بیشتر