تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران

محمّدجلال عباسی شوازی؛ ملیحه علی مندگاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  یکی از موضوعات اساسیِ کنفرانسِ جمعیت و توسعه در قاهره؛ توان‌مندسازی زنان در راستای بهداشت باروری است. فرض بر این است که در صورت افزایش توان‌مندی و استقلال زنان، نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری بیشتر شده و به افزایش استفاده از وسایل تنظیم خانواده و در نهایت کاهش باروری منجر خواهد شد. هدف از مقاله‌ی حاضر سنجش ...  بیشتر