تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران

اعظم راودراد؛ محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی‌زادگان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه‌ی بازنمایی تصویر زن در نقاشی زنان و مردان معاصر ایران است. این کار با استفاده از الگوی جانشینی در تحلیل نشانه‌شناختی و ساخت پرسش‌نامه‌ی تقابل‌های معنایی در مقایسه‌ی نقاشی زنان و مردان انجام می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویر زن در نقاشی مردان دارای نظام نشانه‌های توصیفی، شمایلی و کلیشه‌ای از ...  بیشتر