رهبران تحول‌بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟

حسن‌رضا زین‌آبادی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  پژوهش‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی در سبکِ رهبریِ تحول‌بخش انگشت‌شمار است. این شواهد اندک اغلب رهبرانِ زن را تحول‌بخش‌تر از رهبران مرد می‌دانند. هدف پژوهش حاضر؛ مطالعه تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد سبکِ رهبریِ تحول‌بخشِ مدیران زن و مرد و اثر آن‌ها بر اعتماد به مدیر و رفتار شهروندیِ سازمانی معلمان است. نمونه‌ای مرکب از 200 معلم ...  بیشتر