مطالعه‌ی جامعه‌شناختیِ آزارِ جنسی زنان در محیط کار

سهیلا صادقی‌فسائی؛ مهسا رجب لاریجانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  امروز، آزار جنسی زنان در محیط کار و فقدان امنیت روانیِ آنان، بحث سلامت محیط کار را به چالش کشانده است و این مسئله در بسیاری از کشورها وجود دارد. دیدگاه غالب جامعه مجرم‌انگاری قربانی و مقصر دانستن او در بروز چنین جرائمی می باشد. مقاله‌ی حاضر، که مبتنی بر یک تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با سی زن شاغلِ 22 تا 32 ساله در شهر تهران ...  بیشتر